/Files/images/яч.png

План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2017 - 2018 н.р.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини.

Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи методичних об'єднань, так як в системі роботи методоб'єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи.

Аналізуючи роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів в 2016 – 2017 н. р., необхідно відзначити його цілеспрямованість у вирішенні навчально-виховних завдань, визначених проблемою школи: „Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою формування компетентного учня ”.

У минулому навчальному році члени МО працювали над вирішенням поставлених завдань перед школою в сучасних умовах з урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу учнів початкових класів. Основною метою було виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатись, надання особистості можливості визначитися та реалізуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенціальним здібностям.

Для здійснення цієї роботи вирішувалися такі завдання:

1. Вивчення й впровадження в педагогічну практичну діяльність досягнень педагогічної науки.

2. Вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних рекомендацій щодо змісту, форми і методів проведення уроків, виховних заходів.

3. Удосконалення контрольно-оцінювальної роботи вчителів при проведенні різних видів оцінювання.

4. Удосконалення роботи над розвитком особистісних підходів щодо активізації як пізнавальної діяльності.

У 2016 – 2017 н. р. всю роботу методоб'єднання вчителів початкових класів було спрямовано на виконання науково-методичної проблеми «Розвиток творчих здібностей, самовираження і самореалізація учня початкової школи». В своїй роботі продовжували використовувати виховну програму «Віночок вити - життя любити».

З цією метою діяльність вчителів початкових класів була спрямована на виконання таких завдань:

- здійснення інформаційно-нормативного, методичного забезпечення вчителів;

- вдосконалення науково-теоретичного, психолого-педагогічного, загально-дидактичного, методичного забезпечення вчителів;

- створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької й теоретичної діяльності вчителів початкових класів;

- впровадження найефективніших технологій, методик і технік навчання та виховання молодших школярів;

- вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

- створення умов самореалізації особистісно-орієнтованого навчання у всіх видах діяльності, їх духовного та інтелектуального розвитку молодших школярів.

Головна мета: виявлення та максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного учня, формування інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, надання особистості можливості визначатися та реалізовуватися в тій галузі діяльності, яка найбільше відповідає її потенційним здібностям.

Ефективними виявилися нові форми роботи, які допомогли розвитку учня як особистості. Добре прижилася групова робота та кооперативне навчання, коли створюється можливість обговорення кожної проблеми, доведення, аргументування власного погляду. Це сприяє не лише глибшому розумінню навчального матеріалу, а й розвитку мислення та мовлення. Зріс методичний, теоретичний рівень викладання предметів, багато уваги приділялось пошуку використання ефективних форм і методів проведення уроків, організації самостійної і індивідуальної роботи, з учнями проводилися цікаві уроки та виховні заходи. Вчителі проводили відкриті уроки, які сприяли розвитку логічного мислення, зв’язного мовлення, обчислювальних навичок, носили виховний характер.

З метою одержання високих результатів у своїй роботі використовували різні форми та методи роботи:

· бесіди;

· години спілкування;

· свята;

· вікторини;

· урок-змагання;

· урок-подорож;

· виставки творчих робіт;

· зустрічі;

· усні журнали;

· аукціони знань;

· тренінгові заняття;

· перегляд презентацій.

Робота методичного об`єднання була побудована згідно плану роботи на 2016 – 2017 н.р. Протягом навчального року було проведено чотири засідання. Перше засідання відбулося 27 жовтня 2016 року. На цьому засіданні були опрацьовані офіційні документи міністерства освіти України, відбулося обговорення оновлених програм, підручників, огляд новинок методичної літератури. Також проаналізували стан успішності за 2015 – 2016 н.р. і опрацювали пропозиції вчителів щодо покращення успішності учнів початкової школи.

Білик Л.Д. провела відкритий урок з читання в 1 класі на тему «Моя Україна, єдина і вільна, я з нею пов’язую долю свою». Сидоренко М.І. підготувала доповідь на тему «Розвиток креативності молодших школярів».

Друге засідання відбулося 14 листопада 2016 року. На ньому члени МО обговорювали адаптацію учнів 1 класу до вивчення нового предмету – англійської мови та адаптацію учнів 2 класу до вивчення нового предмету – інформатики.

Іващенко О.М. провела відкритий урок з природознавства на тему « Вітер – рух повітря». Слива Л.Т. підготувала доповідь на тему «Розвиток читацьких компетентностей молодших школярів засобами інтерактивних прийомів роботи з текстом».

Третє засідання МО відбулося 29 березня 2017 року. Гапонюк Л.М. провела відкритий урок з математики у 3 класі на тему «Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове» та підготувала доповідь на тему «Роль акмеологічних технологій у підвищенні якості позашкільної освіти». Туліветрова Т.К. провела відкритий виховний захід «Людина починається з добра». Також члени методоб’єднання підготували та затвердили завдання для проведення ДПА у 4 класі.

Четверте засідання МО відбулося 25 травня 2017 року. На цьому засіданні провели круглий стіл по темі “ Підвищення професійної майстерності та розвиток творчості вчителів початкових класів ”. Склали план роботи МО початкових класів на 2017 – 2018 н.р.

Проблема школи, над якою працюватимуть вчителі Ржищівської ЗОШ І – ІІ ступенів у 2017-2018 н.р.: «Формування ключових компетентностей конкурентно

спроможного випускника школи».

Проблема, над якою працюватимуть вчителі методичного об’єднання початкових класів у 2017-2018 н.р.: «Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес з метою формування ключових компетентностей учнів».

Мета і завдання методичної роботи на 2017 – 2018 н.р.:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого

рівня викладання, формування в учнів практичних

знань, умінь і навичок.

2. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках,

творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи

в практику досягнення педагогічної науки.

3. Систематично знайомитися та впроваджувати в

практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Регулярно проводити огляд новинок методичної та

художньої літератури, періодичних видань.

5. Активізувати позакласну роботу з навчальних

предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності

учнів.

6. Проводити індивідуальну роботу з учнями, які

не встигають.

7. Використовуючи різні засоби, форми і методи

навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови,

повагу до культури і традицій свого народу.

8. Провести і відвідувати відкриті уроки і виховні

заходи.

9 . Продовжувати роботу над формуванням в учнів

єдиних орфографічних навичок і вмінь щодо

ведення учнівських зошитів.

10. Розвивати читацькі, мовленнєві уміння і навички,

впроваджуючи новітні сучасні технології.

Склад методичного об’єднання вчителів початкових класів

п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Стаж роботи

Категорія

Клас

1

Сидоренко

Марія Іллівна

43

Вища

Старший

вчитель

2

2

Туліветрова

Тамара Костянтинівна

43

Вища

Старший вчитель

ГПД

3

Гапонюк

Людмила Миколаївна

12

ІІ категорія

4

4

Слива

Любов Трохимівна

45

Вища

Старший вчитель

ГПД

5

Білик

Людмила Дмитрівна

24

Вища

Старший

вчитель

2

6

Іващенко Оксана Миколаївна

16

Вища

3

7

Горбач Анастасія В’ячеславівна

6

Спеціаліст

1

8

Олексієнко Валентина Миколаївна

2

Спеціаліст

1-4

Самоосвіта вчителів та вихователів

методичного об’єднання початкових класів

1. Білик Л.Д. – Розширення розумового кругозору учнів початкових класів. Нестандартні форми навчання.

2. Гапонюк Л.М. – Урізноманітнення форм навчання учнів початкових класів.

3. Слива Л.Т. – Особистісно – зорієнтоване навчання як засіб розвитку та саморозвитку особистості.

4. Сидоренко М.І. – Інтерактивні технології та інновації в початковій школі.

5. Туліветрова Т.К. – Згуртованість дитячого колективу.

6. Іващенко О.М. – Технологія розвитку критичного мислення учнів початкових класів.

  1. Горбач Анастасія В’ячеславівна – Інтерактивні форми навчання як засіб розвитку та саморозвитку особистості.

8. Олексієно Валентина Миколаївна – Формування мовних компетентностей учнів на уроках англійської мови.

Зміст роботи методичного об’єднання

1. Методична оперативка:

· підсумки навчально-виховної роботи за минулий вересень

навчальний рік і завдання на 2017 - 2018 н.р.; Іващенко О.М.

· опрацювання інструктивно-методичних вересень

документів. Трищун Н.В.

2. Перевірка стану ведення учнівських зошитів. Трищун Н.В.

3. Перевірка техніки читання та знання учнями грудень, травень

таблиці додавання і множення. Трищун Н.В.

4. Обговорення проблеми «Впровадження сучасних

педагогічних технологій у навчально-виховний

процес з метою формування ключових

компетентностей учнів».протягом року

5. Ефективність роботи за програмою “Віночок вити -

життя любити» вересень-травень

Білик Л.Д.

6. Круглий стіл «Підвищення професійної

майстерності та розвиток творчості вчителів

початкових класів». травень

члени МО

7. Адаптація учнів 1 класу до вивчення нового листопад

предмету – англійської мови. Олексієнко В.М.

8. Адаптація учнів 2 класу до вивчення нового

предмету – інформатика. Дейнека Н.П.

9. Підготовка текстів контрольних робіт за І-ІІ семестр. грудень-травень

члени МО

10. Педагогічний тренінг для вчителів

«Крок до майстерності» грудень

члени МО

11. Методична оперативка:

¨ підсумки навчально-виховної роботи за

І семестр; січень

Іващенко О.М.

¨ опрацювання інструктивно-нормативних січень

документів;

¨ затвердження матеріалів до ДПА у 4 класі. Трищун Н.В.

12. Проведення зрізів знань з предметів у 3-4 класах. травень

Трищун Н.В.

13. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів травень

початкових класів. адміністрація

14. Організація і проведення весняних екскурсій. травень

класні керівники

План роботи

методичного об’єднання

Засідання І (вересень-жовтень)

1. Обговорення проблеми, над якою працюватиме

методоб’єднання та інструктивно-методичних документів.

Іващенко О.М.

2. Відкритий урок у 1 класі. Горбач А.В.

3. Доповідь на тему « Формування соціальної

компетентності учнів загальноосвітніх навчальних

закладів відповідно до вимог

нових державних освітніх стандартів». Білик Л.Д.

4. Аналіз стану успішності за 2016 -2017 н.р. Трищун Н.В.

5. Єдиний орфографічний режим оформлення

щоденників учнів, підпису та ведення зошитів,

журналів. Трищун Н.В.

6. Обговорення програм, підручників. члени МО

Завдання:

· зробити вибірку психолого-педагогічної, методичної літератури з проблеми, над якою працює МО;

· поновити інформаційні куточки для батьків.

Засідання ІІ (листопад-грудень)

1. Доповідь на тему « Впровадження сучасних

педагогічних технологій у навчально-виховний

процес з метою формування ключових

компетентностей учнів». Горбач А.В.

2. Відкритий урок у 3 класі Іващенко О.М.

3. Відкрита виховна година у 3 класі Іващенко О.М.

4. Адаптація учнів 2 класу до вивчення нового

предмету – інформатики. Дейнека Н.П.

5. Адаптація учнів 1 класу до вивчення нового

предмету – англійської мови. Олексієнко В.М.

6.Педагогічний тренінг «Крок до майстерності» члени МО

Завдання:

· підготувати тематичну виставку творчих робіт учнів, батьків та класних крівників, які працюють над програмою «Віночок вити – життя

любити»

Засідання ІІІ (лютий-березень)

1. Доповідь на тему “Використання інтерактивних технологій навчання для формування ключових компетентностей учнів початкових класів”

Олексієнко В.М.

2. Відкритий виховний захід у ГПД Слива Л.Т.

3. Відкритий урок з англійської мови . Олексієнко В.М.

4. Аналіз перевірки стану ведення учнівських

зошитів та щоденників.

5.Затвердження матеріалів до державної члени МО

підсумкової атестації у 4 класі.

Трищун Н.В.

6.Панорама ідей. Обговорення змісту проведення тижня

початкової ланки « Крок до знань». члени МО

Завдання:

· змоделювати уроки, використовуючи різні форми і методи роботи особистісно-зорієнтованого підходу до учнів початкових класів.

Засідання IV (травень)

1. Підсумок роботи методоб’єднання. Іващенко О.М.

2. Круглий стіл по темі “ Підвищення професійної

майстерності та розвиток творчості вчителів

початкових класів ”. члени МО

3. Обговорення результатів перевірки технічного

читання та знання учнями таблиці додавання і Трищун Н.В.

множення.

4. Складання плану роботи МО на 2018 - 2019 н.р. Члени МО

Кiлькiсть переглядiв: 73

Коментарi